Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013


HELLENIC ASTROLOGY / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ The Differences The signs indicate a seasonal brightness which helps the astrologer and anyone else using the program, to have a first picture of the dynamics of each house The planets appear with positive (orange) or negative (purple) color and equally with positive or negative brightness which represents their fate. The aspect appear inside the houses with green or red color and with the proportional brightness of the deegree each time,to show their positive or negative, on the other hand, influences. Every deegre on the chart corresponding to a dynamic, either way it belongs to a house or it represents a planet ,or is the result of a degree. TRANSLATION / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Διαφορές *Τα ζώδια προσδιορίζουν μια εποχιακή φωτεινότητα η όποια βοήθα τον αστρολόγο και όχι μόνο να έχει μια πρώτη εικόνα της δυναμικής του κάθε οίκου. *Οι πλάνητες εμφανίζονται με θετικό ( πορτοκαλί) η αρνητικό (μωβ) χρωματισμό και εξίσου την θετική η αρνητική φωτεινότητα που αντιπροσωπεύει η μοίρα τους. *Οι γωνίες παρουσιάζονται μέσα στους οίκους με πράσινο η κόκκινο χρώμα και με την ανάλογη πάντα φωτεινότητα της μοίρας για τις θετικές ή τις αρνητικές αντίστοιχα επιρροές τους *Κάθε μοίρα του χάρτη αντίστοιχη σε μια δυναμική είτε βρίσκεται σε οίκο είτε αυτή αντιπροσωπεύει κάποιον πλανήτη ή είναι το αποτέλεσμα κάποιας γωνίας. The Hellenic Astrological Chart / Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Each house shows the light (Solar Energy) and the darkness (Solar Weakness). The objects of the solar system add or subtract from the brightness and the aspect change positively or negatively outcome the final outcome.The colors that are on the periphery (zodiac circle) and the inner circle(houses) are based on the rainbow.(Antiochus of Athens, the zodiacal frequences and the subsequent development of Hellenic Astrology) Κάθε οίκος εμφανίζει το φως ( ΗΛΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ) και το σκοτάδι (ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ). Τα σώματα του ηλιακού συστήματος προσθέτουν η αφαιρούν από την φωτεινότητα και οι γωνίες εξίσου μεταβάλουν θετικά η αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα. Τα χρώματα που βρίσκονται στην περιφέρεια ( ζωδιακός κύκλος) και στο εσωτερικό κύκλο ( οίκοι) βασίζονται στο ουράνιο τόξο. (Αντιοχος των Αθηνών , οι ζωδιακές συχνότητες και η μετέπειτα εξέλιξη της Hellenic astrology) The principle of the system / Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ In hellenic astrology the constellation of the Dragon defines the constant and real position of the Sun. The center of the constellation is the regulator of the determinism of the solar system and the zodiac circle. For this reason, we are placing it, in the center of the astrological chart(which rotates by being led by the zodiac circle). Στην Hellenic astrology ο αστερισμός του Δράκοντα ορίζει την σταθερή κα αληθή θέση του Ήλιου . Το κέντρο του αστερισμού αποτελεί τον ρυθμιστή της νομοτέλειας του ηλιακού συστήματος και του ζωδιακού κύκλου. Για τον λόγο αυτό τον τοποθετούμε ως αρχή στο κέντρο του αστρολογικού χάρτη. ( ο οποίος και περιστρέφεται καθοδηγούμενο από τον ζωδιακό κύκλο) In Hellenic astrology the characterization of the houses and the energy that lies within is based on two parameters ; The first concerns the movement of the Earth (outer structure), and refers to their characteristics and the second , concerns the apparent movement of the Sun (internal composition) that determines the amount of light that they collect.The result of the astrological chart,besides the houses ,is based on two other parameters : The first is refering to the energy of the solar system, which can be identified from twelve objects and the two strongest points of the astrological chart, the horoscope and the midheaven. The second parameter has to do with the aspect that the twelve objects create with each other ,the horoscope and the midheaven. The determination , in the end, of the results is based on a scale which has a gradient from -24 to 24 and is separated from the physical structure and the causality of the earth. The movement of the earth and the houses(ages) of the astrological chart. The movement of the earth and more specifically the point c of the ecliptic defines the separation of the houses and then the Greek Dictionary can interpret their features.The time needed for the point c to complete a degree (50" movement the year/3600" the degree=72 years/12 signs=6 years per house)symbolizes the age groups of the human being (Platon). This separation is particularly evident in the early ages(infant,child,adolescence) in the course and with the exception of the student life(18-24) or middle age,which essentially is undefined.At that point we observe a weakening of that phenomenon.The Greek vocabulary/dictionary can contribute constructively to the perception of the first houses(ages) as well as the understanding of their opposite and at the same time complementary that are at that point socially exposed as a unified whole. The words and their correspondings can help us understand the twelve sectors(ages) of the human life and its evolving path(by giving the exact characteristics of the houses). EXAMPLE: First house: From the birth date until 6 years old ; Personality and self-assertion.(Infant and early childhood) At the infant age the human being points out immediate admiration in the appearance of the new person/figure.(That person/figure is his own self).Continuing, in infancy, the person comes in contact with his image,expresses his first initiatives and starts by creating characteristics that can (and will )further in his life point out his personality and his general appearance in the society. Seventh house : Seventh house: Starting from the age of 36 until 42 years old;Reciprocity and relationship(s). While on the first house of the person we see that he has a special relationship with himself, on the seventh and the opposite supplementary.Here we highlight the contact with other people,those contacts complete the person's perceptions and more over that need for companionship and mutual exchange of opinions. CHARACTERIZING OF THE HOUSES : First house :(from the actual birth date until 6 years old) Personality/ self-assertion/confidence/taking charges. This house determines the dynamism displayed on the decisions and the initiatives that we take.It responds to the confidence that we show to ourselves and to our powers. Second house: 6 to 12 years old.Finances ,realizations/achievements/pleasure/Charisma. That house deals with the execution of actions regulating economic issues and meanwhile sets up situations or things that might already exist but they haven't yet taken a particular/right form. Third house: 12 until 18 years old; Communication, movement,satisfaction,activity. That house teaches us to assimilate the information and to give a full and complete opinion based on logical assumptions.At that house we are able to determine the feasibile/possible of the impossible/impractical before starting a (new) activity. Fourth house: (18 to 24 years old): Household,Grooming,Will and Family.That house familiarizes us with the space we live in and supports our personal needs and willingness.At that point we realise better the matters of the household and we start taking care of ourselves more ,along with people that are around us and might live with us. Fifth house:24 to 30 years old; Love,Consciousness,Devotion,Creation. That house gives us the strenght and the knowledge most importantly to create things that were not created before.We are able to distinguish what is morally good or bad,we realize our actions and assume our responsibilities.It concerns the devotion and the affection we give or take in our love life. Sixth house: From the age of 30 to 36 years old;Work,Daily Routine,Concentration,Patience. This house contributes mostly to the acceptance of the working conditions and situations.It corresponds to the ability to produce work under a daily schedule. Seventh house: Starting from the age of 36 until 42 years old;Relationship(s),Reciprocity and Understanding. This house gives us the opportunity to see ourselves with the others as well as the others ,in relations with us.It gives us the ability to co-exist equally in a relationship Eight house: 42 to 48 years old; Psychology,Sexuality,Awareness/Consciousness,Research. Here we see that we finally gain that mental and psychological strength to change radically everything that doesn't fit with our desires and that we would not be able to do before.It shows the amount of sexuality that we have and the awareness that we show to the others around us. Ninth house: 48 to 54 years old; Sociability,Education,Expansion,Movement. This house gives us the ability to move towards the society in confort and produce a clear knowledge.It corresponds to the full and accurate knowledge of the manner and quality of life that we seek. Tenth house:54 to 60 years old; Profession,goals,ambitions/pursuit,arguments. On that house we see that we finally have the ability to identify the professional course.It focuses on the level that we percieve reality and the arguments that we use to support our actions. Eleventh house:60 to 66 years old;Interests,Brilliance,freedom. Here we have the dealing with our spirit and the ability to discover different methodes to approach the things that really interest us.It responds to the amount of intelligence that we possess and in the spare time that we have at our disposal. Twelveth house:66 to 72 years old; Future,optimism,premonition,dreams. That house reveals the mood that we form prior to events and situations.Here we count the level of optimism that we have and the predisposition to see the best in our future and the further evolution of our life. The apparent motion of the Sun and the energy of the houses. The 12 Zodiac Meridians and the six basic parallels of the Earth separate the brightness of the Sun. The Meridians and the parallels are the discovery of Ptolemy, who in the Tetrabiblos,placed particular emphasis on the seasons and the powerful points of the Sun. TRANSLATION / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Στην Hellenic astrology ο χαρακτηρισμός των οίκων και η ενεργεία που βρίσκεται μέσα σ αυτούς βασίζεται σε δυο παραμέτρους . Η πρώτη αφορά την κίνηση της Γης ( εξωτερική δομή ) και αναφέρεται στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα και η δεύτερη στη φαινομενική κίνηση του Ήλιου (εσωτερική σύνθεση) που προσδιορίζει την ποσότητα φωτός (ενέργεια) που συλλέγουν. Το αποτέλεσμα του αστρολογικού χάρτη εκτός των οίκων το στηρίζουν και άλλοι δυο παράμετροι: η πρώτη, αναφέρεται στην ενέργεια του Ηλιακού συστήματος η όποια προσδιορίζεται από 12 σώματα και τα δυο δυνατότερα σημεία του χάρτη τον ωροσκόπο και το μεσουράνημα. η δεύτερη παράμετρος αφορά τις γωνίες που σχηματίζουν μεταξύ τους τα 12 σώματα , ο ωροσκόπος και το μεσουράνημα. Ο προσδιορισμός τέλος των αποτελεσμάτων βασίζεται σε μια κλίμακα η όποια φέρει μια βαθμίδα από το -24 έως το 24 και διαχωρίζεται από την φυσική δομή και τη νομοτέλεια της γης. Η κίνηση της Γης και οι οίκοι (ηλικίες) του αστρολογικού χάρτη. Η κίνηση της Γης και πιο συγκεκριμένα το σημείο γ΄ της εκλειπτικής ορίζει ως αρχή το διαχωρισμό των οίκων και στη συνέχεια το ελληνικό λεξικό ερμηνεύει τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα . Ο χρόνος που χρειάζεται το σημείο γ΄ να ολοκληρώσει μια μοίρα ( 50¨ κίνηση το χρόνο / 3600¨ η μια μοίρα = 72 χρόνια / 12 ζώδια = 6 έτη ο οίκος ), συμβολίζει τις ηλικιακές ομάδες του ανθρώπου (Πλάτωνας). Ο διαχωρισμός αυτός είναι ιδιαίτερα εμφανείς στις πρώτες ηλικίες ( νηπιακή, παιδική, εφηβική) στην πορεία και με εξαίρεση τη φοιτητική ζωή ( 18-24) ή την μέση ηλικία, που ουσιαστικά δεν είναι προσδιορισμένη, διακρίνουμε μια εξασθένιση του φαινόμενου. Το ελληνικό λεξικό συμβάλει εποικοδομητικά τόσο στην αντίληψη των πρώτων οίκων ( ηλικιών) όσο και στην κατανόηση των αντίθετων και συμπληρωματικών τους που κοινωνικά εκτίθενται ως ένα ενιαίο σύνολο. Οι λέξεις και οι αντίστοιχα συμπληρωματικές τους μας βοηθούν να διαπιστώσουμε τους δώδεκα τομείς ( ηλικίες) της ζωής του ανθρώπου που διαμορφώνουν την εξελισσόμενη πορεία του και ουσιαστικά δίνουν τα χαρακτηριστικά των οίκων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Πρώτος οίκος : Από τη γέννηση έως 6 ετών Προσωπικότητα και προβολή ( βρεφική και νηπιακή ηλικία) Στην βρεφική ηλικία ο άνθρωπος τονίζει άμεσα τον θαυμασμό του στην εμφάνιση τού νέου προσώπου . Στην πορεία και στην νηπιακή ηλικία, το προσώπου έρχεται σε επαφή με την εικόνα του, εκδηλώνει τις πρώτες του πρωτοβουλίες και παρουσιάζει χαρακτηριστικά που τονίζουν ως αρχή την εμφάνιση του και γενικότερα την προσωπικότητα του. Έβδομος οίκος: Από 36 έως 42 ετών. Αμοιβαιότητα και σχέση. Ενώ στον πρώτο οίκο το προσώπου έχει ιδιαίτερη σχέση με τον εαυτό του στον έβδομο και αντίθετα συμπληρωματικό, τονίζεται η επαφή με πρόσωπα άλλα , που συμπληρώνουν τόσο την αντίληψη του όσο και την καθημερινή του ανάγκη για συντροφιά και για αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων . ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 1ος Οίκος : (Από τη γέννηση έως 6 ετών) Προσωπικότητα / προβολή / αυτοπεποίθηση /πρωτοβουλία Ο οίκος καθορίζει τον δυναμισμός που επιδεικνύουμε στη λήψη των αποφάσεων και στις πρωτοβουλίες που παίρνουμε . Ανταποκρίνεται , στην εμπιστοσύνη που δείχνουμε στον εαυτό μας και στις δυνάμεις μας . 2ος Οίκος : ( 6 έως 12 ετών) Οικονομικά / υλοποίηση /ευχαρίστηση/ χάρισμα Ο οίκος πραγματεύεται την εκτέλεση ενεργειών με τις οποίες ρυθμίζονται τα οικονομικά θέματα και συγχρόνως οργανώνει καταστάσεις ή πράγματα που ήδη υπάρχουν αλλά δεν έχουν πάρει αξιόλογη μορφή. 3ος Οίκος : ( 12 έως 18 ετών) Επικοινωνία / κίνηση /ικανοποίηση /δραστηριότητα Ο οίκος μας μαθαίνει να συνταιριάζουμε τις πληροφορίες και να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη με λογικά συμπεράσματα. Ανταποκρίνονται στη ικανότητα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το εφικτό από το ανέφικτο πριν ξεκινήσουμε μια νέα δραστηριότητα. 4ος Οίκος : ( 18 έως 24) Οικιακά / περιποίηση / / θέληση / οικογένεια Ο οίκος μάς εξοικειώνει με το χώρο και το περιβάλλον που ζούμε και στηρίζει τις βάσεις και την θέληση του προσώπου μας . Τονίζει την ασχολία μας με τα θέματα του σπιτιού και την περιποίηση που προσφέρουμε τόσο σε μας όσο και στους ανθρώπους που ζουν μαζί μας. 5ος Οίκος : ( 24 έως 30 ετών) Έρωτας / συνείδηση /αφοσίωση /δημιουργία Ο οίκος μας δίνει τη γνώση, να δημιουργούμε πράγματα που πριν δεν υπήρχαν, να διακρίνουμε το ηθικά καλό από το ηθικά κακό, να συνειδητοποιούμε τις πράξεις μας και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας γι΄ αυτές. Ανταποκρίνεται στην αφοσίωση και τρυφερότητα που δείχνουμε ερωτικά . 6ος Οίκος : (30 έως 36 ετών) Εργασία / καθημερινότητα / συγκέντρωση/ υπομονή Ο οίκος συμβάλει στην αποδοχή των εργασιακών καταστάσεων με μεθοδευμένο και συναπτό αποτέλεσμα. Ανταποκρίνεται στην ικανότητα να παράγουμε έργο θέτοντας σε λειτουργία ένα συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα. 7ος Οίκος : ( 36 έως 42 ετών) Σχέσεις / αμοιβαιότητα / κατανόηση /αντίληψη Ο οίκος μας δίνει την ικανότητα να μπορούμε να αντιληφθούμε εμάς σε σχέση με τους άλλους αλλά και τους άλλους σε σχέση με εμάς. Ανταποκρίνεται στην ικανότητα να συνυπάρχουμε ισότιμα μέσα σε κάθε σχέση . 8ος Οίκος : ( 42 έως 48 ετών ) Ψυχολογία / σεξουαλικότητα / συναίσθηση /έρευνα Ο οίκος μας δίνει τη ψυχική δύναμη να αλλάζουμε ριζικά καθετί που δεν υφίσταται στις επιθυμίες μας. Ανταποκρίνεται στο ποσό της σεξουαλικότητας που διαθέτουμε και στη συναίσθηση που επιδεικνύουμε προς τους άλλους . 9ος οίκος : ( 48 έως 54 ετών ) κοινωνικότητα / μόρφωση / διεύρυνση / μετακίνηση Ο οίκος μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε μέσα στην κοινωνία με άνεση και ανεξάρτητα του συνόλου να προσκομίσουμε σαφή εφόδια γνώσεων. Ανταποκρίνεται στη πλήρη και ακριβή επίγνωση του τρόπου και της ποιότητας ζωής που αναζητούμε. 10ος Οίκος : ( 54 έως 60 ετών) Επάγγελμα / στόχοι / επιδίωξη/ επιχειρήματα Ο οίκος μας δίνει την δυνατότητα να προσδιορίσουμε επαγγελματικά την πορεία μας . Ανταποκρίνεται στο βαθμό που εμείς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και το σύνολο των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούμε για να υποστηρίξουμε τις κινήσεις μας. 11ος Οίκος : ( 60 έως 66 ετών ) ενδιαφέροντα / ευφυΐα / δικτύωση /ελευθερία Ο οίκος ασχολείται με το πνεύμα μας και με την ικανότητα να επινοούμε νέες μεθόδους προσέγγισης για ότι μας ενδιαφέρει. Ανταποκρίνεται στο ποσό ευφυΐας που κατέχουμε και στον ελεύθερο χρόνο που έχουμε στη διάθεση μας . 12ος Οίκος : ( 66 έως 72 ετών ) μέλλον / αισιοδοξία / προαίσθηση/ όνειρα Ο οίκος αποκαλύπτει την ψυχική διάθεση που σχηματίζουμε εκ των προτέρων απέναντι στα γεγονότα και τις καταστάσεις. Ανταποκρίνεται στο βαθμό της αισιοδοξίας που διαθέτουμε και τη προδιάθεση να βλέπουμε ευνοϊκά το μέλλον και την εξέλιξη της ζωής μας. Η φαινομενική κίνηση του Ήλιου και η ενέργεια των οίκων. Οι 12 ζωδιακοί Μεσημβρινοί και οι 6 βασικοί παράλληλοι της γης διαχωρίζουν την φωτεινότητα του Ήλιου. ( οι Μεσημβρινοί και οι παράλληλοι είναι δημιούργημα του ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ο οποίος στην Τετραβιβλο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εποχές και στα δυνατά σημεία του Ήλιου). The Arctic Circle makes at that point, evident the separation and the amount of light (solar energy) that goes for each constellation of the zodiac circle.This energy has as a center point the axis of the Earth and as the marginal ray,the periphery of the Arctic Circle. The signs are not distant actions but the points that show,construct and characterize the seasonal inevitability of the Earth.So, each zodiac is bisected in six parallel arcs. TRANSLATION / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο αρκτικός κύκλος κάνει εμφανή τον διαχωρισμό αυτόν και την ποσότητα φωτός( ηλιακή ενέργεια) που αντιστοιχεί σε κάθε αστερισμό του ζωδιακού κύκλου. Η ενεργεία αυτή έχει κέντρο τον άξονα της Γης και οριακή ακτίνα την περιφέρεια του αρκτικού κύκλου. Τα ζώδια δεν αποτελούν μακρινές ενέργειες αλλά τα σημάδια τα όποια δομούν και χαρακτηρίζουν την εποχιακή νομοτέλεια της Γης. Έτσι κάθε ζώδιο διχοτομείται σε έξι παράλληλα τόξα.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

HELLENIC ASTROLOGY- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΤΑ ΖΩΔΙΑ
διαβάστε και τους έντεκα οίκους των ζωδίων στην ιστοσελίδα της ελληνικής αστρολογίας www.hellenicastrology.gr

ΚΡΙΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Κριοί δίνουν μεγάλη σημασία στον εαυτό τους και ηγούνται του συνόλου των ενεργειών τους. Αισθάνονται έντονα την ανάγκη να προβάλλουν την προσωπικότητά τους και να την επιβάλλουν ως αρχηγό και ρυθμιστή πολλών γεγονότων. Βασίζονται απόλυτα στις δυνάμεις τους από τις οποίες κάποιες στιγμές μπορεί να βρεθούν εκτός έλεγχου και αρκετά εκτεθειμένοι. Παρορμητικοί και με έντονη προσωπικότητα προσαρμόζονται με άνεση σε κάθε περίσταση που τους θέλει στην πρώτη γραμμή. Αποβλέπουν συνήθως στο προσωπικό τους συμφέρον, το οποίο μπορεί να καλύπτει ένα σύνολο ανθρώπων και πραγμάτων που διαφυλάσσουν απροκάλυπτα, φανερώνοντας έτσι έντονα την θέληση τους να προσπαθήσουν και να αγωνιστούν για αυτά που οι ίδιοι επιθυμούν.
ΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Ταύροι είναι πρακτικοί και δίνουν χρόνο στον εαυτό τους σε ό,τι και αν κάνουν. Κινούνται προσεκτικά και διαθέτουν μια ισχυρή και σταθερή ιδιοσυγκρασία που τους δίνει την δυνατότητα να διαφυλάσσουν, να διατηρούν και να προστατεύουν τα οφέλη τους. Πορεύονται με μόχθο και δεν κάνουν τίποτα βιαστικά. Συνετοί και επίμονοι, διαμορφώνουν μόνοι την ζωή τους και σπάνια σκορπίζουν τις δυνάμεις τους. Συμπεριφέρονται με ηρεμία και προβάλλουν τον εαυτό τους μόνο όταν υπάρχει λόγος. Έχουν μια τάση για ενδοσκόπηση η οποία συνήθως κινείται παράλληλα με τα μελλοντικά ιδιοτελή συμφέροντά τους.
ΔΙΔΥΜΟΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Δίδυμοι είναι ικανοί να κάνουν αισθητή την παρουσία τους όπου και αν βρίσκονται. Τους δίνονται πολλές ευκαιρίες από τις οποίες αντλούν πληροφορίες που τους προσφέρουν νέες ικανότητες. Το σύνολο αυτών των ικανοτήτων ουσιαστικά είναι επιφανειακό και αυτό διότι τους λείπει η συγκέντρωση. Τα αποτελέσματα των ενεργειών τους θα προκύψουν στην πορεία της ζωής τους και αυτό θα συμβεί όταν οι ίδιοι μάθουν να είναι συγκεκριμένοι και να αναλογίζονται τις συνέπειες των πράξεών τους. Όταν κάποια στιγμή αποδεχτούν κάποια ιδιότητα, είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις που επωμίζονται και προβάλλουν εξίσου την ανάλογη συμπεριφορά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Καρκίνοι έχουν μια ιδιόρρυθμη σχέση με τον χρόνο. Τον αντιλαμβάνονται ως έναν αέναο κύκλο, όπως αυτόν που διανύει κάθε χρόνο η φύση και που διαρκεί ασταμάτητα, δηλαδή αιώνια. Η οικογένεια και η κατοικία τους ως έννοιες, τους ενισχύουν αυτή την αντίληψη. Το γεγονός ότι τα πάντα υπόκεινται στη φθορά σε αντίθεση με τα συναισθήματα τους ως εξέχον αγαθό καθοδηγεί κάθε τους ενέργεια. Ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να θεμελιώνουν και να στηρίζουν τις δυνατότητες τους με ιδιότητες που παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο. Με οξυμμένη αντίληψη και πρόθυμοι να προσαρμοστούν με θεσμοθετημένους κανόνες , οι Καρκίνοι τοποθετούν όρια στα οποία θέτουν ως αρχή την οικογένειά τους η οποία καθορίζει απόλυτα την ζωής τους. Έχουν πάντα στενή και καλή σχέση με τις βάσεις και τα θεμέλια της προσωπικής τους ύπαρξης. Είναι ευαίσθητοι και τα πάντα εξαρτώνται από το πως αισθάνονται. Η διάθεσή τους μπορεί να αλλάξει από μέρα σε μέρα, γεγονός που τους προσδίδει την ετοιμότητα να προσαρμόζονται γενικά σε ό,τι και αν κάνουν. Φροντίζουν και περιποιούνται επιμελώς τον εαυτό τους και είναι πάντα ιδιαίτερα προσεγμένοι.
ΛΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Λέοντες διαθέτουν μία συναισθηματική γοητεία που έλκει τους άλλους και τους κάνει να θέλουν να τους πλησιάσουν. Η αποφασιστικότητα, η συγκέντρωση και η προθυμία τους να εμπλακούν προσωπικά σε βαθιές εμπειρίες ή να συναναστραφούν με ανθρώπους που βρίσκονται σε αντίστοιχες καταστάσεις, μεταλλάσσει και ενδυναμώνει συνεχώς τις δυνατότητες τους. Η έντονη επιθυμία να ζήσουν και να γνωρίσουν όσα περισσότερα μπορούν, τους φορτίζει με μια ανεξάντλητη δύναμη και ενέργεια η οποία τους κατακλύζει εσωτερικά. Η κρυφή αυτή πυρηνική δύναμη που εκρήγνυται ανά τακτά διαστήματα ενδυναμώνει τόσο τις δυνατότητες τους όσο και την ενέργεια των πράξεων τους που αιωρείται χωρίς να γίνεται εμφανώς αντιληπτή πέραν του προκείμενου πάντα στόχου. Η συναίσθηση και η εμμονή με το πρόσωπο τους, τους θέλει συνήθως στα κεντρικά θεωρεία κάθε φυσικής παράστασης της ζωής.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Παρθένοι διαθέτουν την ιδιαιτερότητα να γίνονται γνωστοί μέσα από την εργασία τους. Όντας απολύτως ουσιαστικοί και πρακτικοί, διαφυλάσσουν κάθε τους κίνηση (εγκεφαλικά) προτού αυτή γίνει πράξη. Οι παραγωγικές τους δυνατότητες βελτιώνονται συνεχώς σε όλη την διάρκεια της ζωής τους και οι ίδιοι συμπεριφέρονται με απόλυτη αρμονία σε κάθε ενέργεια που προβάλλει τον εαυτό τους. Συνήθως αποδέχονται κάποια εργασιακή ιδιότητα η οποία καθορίζει την ταυτότητά του αλλά και γενικά τον τρόπο που ζουν. Η αυξημένη συγκέντρωση και η συνέπειά τους, τους κάνει αποτελεσματικούς σε κάθε εργασιακή υποχρέωση που τους αναλογεί και άλλες πάλι φορές που από μόνοι τους επωμίζονται.
ΖΥΓΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Ζυγοί διαφυλάσσουν απολύτως κάθε ιδιότητα που εκπροσωπούν και προβάλλουν πάντα μία ισορροπημένη εμφάνιση και συμπεριφορά. Αντιλαμβάνονται το πρόσωπό τους πάντα σε σχέση με τους άλλους και αναβαθμίζουν μεθοδευμένα τις δυνατότητες τους. Όντας υπεύθυνοι από πολύ νωρίς στην ζωή τους, διατηρούν πάντα την ψυχραιμία τους και δεν παρασύρονται από εντυπώσεις της στιγμής. Μέσα στο περιβάλλον τους, αποκτούν μία ανταγωνιστική τάση χωρίς όμως αυτή να γίνεται εμφανής στους άλλους. Σπάνια αναλαμβάνουν και ανταποκρίνονται σε γεγονότα στα οποία απουσιάζει ο σχεδιασμός και η ανάλογη μελέτη. Η τεκμηριωμένη προβολή της προσωπικότητας τους συνήθως αργεί να εμφανιστεί αλλά είναι βέβαιο ότι λαμβάνουν την εκτίμηση των άλλων καθώς προχωρούν στην ζωή τους.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Σκορπιοί εκπροσωπούν την διείσδυση στην ύπαρξη, το αθέατο μέρος του ανθρώπου και την αερική συχνότητα που αυτός διαθέτει. Οι δυνατές συναισθηματικές ικανότητες και οι διαισθητικές δυνάμεις τους, τους κάνουν να βλέπουν αυτά που οι άλλοι δεν μπορούν. Η συναίσθηση που αυξάνει συνεχώς στη διάρκεια του χρόνου, γίνεται εμφανής από την παιδική ηλικία των Σκορπιών. Η σταθερή τους γνώμη, η άποψη και η βεβαιότητα ότι αυτό που θεωρούν σωστό ισχύει πραγματικά, ενδυναμώνει την πεποίθηση τους σε ό,τι αφορά τις ενέργειες τους. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί πολλές εσωτερικές αλλαγές που μεταλλάσσονται σε νέες εμπειρίες εξέχουσας σημασίας, τόσο γι’ αυτούς όσο και για τους άλλους. Γενικά τους «τρελαίνει» αυτό που αισθάνονται αν και δεν είναι καθόλου τρελοί παρά μόνο πρωτοπόροι, επιστημονικοί και μεθοδευμένα διαισθητικοί.
ΤΟΞΟΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι φωτισμένες ψυχές! Οι Τοξότες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις φιλοδοξίες τους και μάχονται με κάθε μέσο για να τις κάνουν εμφανείς στο σύνολο της κοινωνίας. Οι φιλοδοξίες αυτές ποικίλλουν και ως προς τον τρόπο που τις πραγματοποιούν και ως προς το πώς αυτές γίνονται αισθητές στο περιβάλλον τους. Αδιαμφισβήτητα, η αξιοπιστία του Τοξότη θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς εξέταση και αυτό διότι οι εκπρόσωποι του συγκεκριμένου ζωδίου ταυτίζονται απολύτως με τα συμφέροντά τους. Έτσι, εάν βρεθούν σε υγιές περιβάλλον θα ανταποκριθούν αναλόγως, ενώ εάν γνώρισαν το αντίθετο, αντίστοιχες θα είναι και οι ενέργειές τους. Τα όρια μεταξύ του Εγώ και της αυταπάρνησης είναι ρευστά, με αποτέλεσμα όταν εναρμονίζονται με τα καλά στοιχεία του εγώ τους να ενεργούν χωρίς να υπολογίζουν τον εαυτό τους, θυσιάζοντας ακόμα τα όνειρα τους για κάποιον υψηλό σκοπό ή για το καλό των άλλων. Επειδή γνωρίζουν αυτή τους την τάση, συνηθίζουν να συνδυάζουν τα συμφέροντα τους με αυτά των άλλων έτσι ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να τα προστατέψουν εάν χρειαστεί.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Αιγόκεροι θέτουν ένα στόχο, συνήθως τον πιο υψηλό και μετά παλεύουν με «νύχια και με δόντια» για να τον επιτύχουν. Η μεγάλη αυτοπειθαρχία και η εξαίρετη ικανότητα να επιτάσσουν τον εαυτό τους, όποτε αυτό χρειαστεί, αναβαθμίζει πάντα την δυναμική τους. Η δυνατότητα να αντέχουν κάθε είδους συγκρούσεις, αυξάνει τις επιδιώξεις τους, καθώς και την έντονη και ένθερμη αυτοπεποίθηση τους, γεγονός που τις περισσότερες φορές σχολιάζεται πικρόχολα από τους άλλους. Η διεύρυνση της προσωπικής τους σφραγίδας μέσα στην κοινωνία τεκμηριώνει πρωτίστως τα συμφέροντα τους, αν και οι ίδιοι θεωρούν ότι οι ενέργειες τους υπόκεινται σε ανιδιοτελείς σκοπούς. Η παρουσίαση του εαυτού τους ως υποστηρικτές των άλλων κάνει προφανείς τις ηγεμονικές τους τάσεις. Τις περισσότερες φορές λειτουργούν ενστικτωδώς, διαφυλάσσοντας όμως πάντα την προσωπική τους ταυτότητα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Οι Υδροχόοι έχουν μια ευχάριστη και όμορφη προσωπικότητα. Η τάση τους να συνδέουν λογικά, γεγονότα, καταστάσεις και φαινόμενα τους οδηγεί σε μία διαισθητική ικανότητα. Η ικανότητα αυτή, τους δίνει την δυνατότητα να διαφυλάσσουν τον εαυτό τους από κακοπροαίρετες ενέργειες που στρέφονται εναντίον τους. Συμπεριφέρονται με απόλυτη ειλικρίνεια και αν τους ζητηθεί η άποψή τους για κάποιο θέμα, είναι απόλυτοι και ξεκάθαροι στην απάντησή τους. Η λογική αλληλουχία που χαρακτηρίζει τις ενέργειές τους, τους προσφέρει γνώσεις, διαύγεια και δυνατότητες που συγκροτούν έναν καλά προγραμματισμένο άνθρωπο.
ΙΧΘΥΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Ιχθύες είναι έξυπνοι και ταλαντούχοι στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τον εαυτό τους. Κινούν και δραστηριοποιούν τα προσωπικά τους ζητήματα με μια άνεση που παρασύρει την σκέψη και την φαντασία τόσο των άλλων όσο και των ίδιων. Εφευρετικοί, οξείς, κοινωνικοί και άμεσοι στις αντιδράσεις τους, εναρμονίζονται ανά περιόδους, με σκέψεις, απόψεις και ανθρώπους που ταυτίζονται απολύτως με τα συμφέροντα τους. Τα ιδανικά που απορρέουν από τα όνειρα και καθοδηγούν τις μελλοντικές επιδιώξεις των ανθρώπων, ταυτίζονται πολλές φορές με τις σκέψεις τους, προκαλώντας εκνευρισμό που άπτεται της λογικής. Το φαινόμενο αυτό ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να πείσουν τον εαυτό τους ότι ζουν, υπάρχουν και σίγουρα οι κινήσεις τους είναι έντονα εμφανείς, γεγονός που πολλές φορές τους οδηγεί σε εξαντλητικές, μίζερες και δυσάρεστες καταστάσεις που τους αναγκάζουν ανά περιόδους να κλείνονται στον εαυτό τους.

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - HELLENIC ASTROLOGY


H Ελληνική αστρολογία στηρίζει τις βάσεις της, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Η δομή της κοινωνίας και ο τρόπος διαχείρισης του εαυτού μας , μέσα σ αυτή , αποτελούν τα σημαντικότερα σημεία της .
Ο Θαλής, ο Ίππαρχος , ο Πλάτωνας , ο Αριστοτέλης , ο Αντίοχος και πολύ άλλοι αρχαίοι φιλόσοφοι συνεισέφεραν , ο καθένας με τον δικό του τρόπο , στο όλο δημιούργημα Της.
Ο βασικότερος και ουσιαστικά ο θεμελιωτής του συστήματος είναι ο Πτολεμαίος Κλαύδιος .
Η Τετράβιβλος το σπουδαιότερο βιβλίο της ελληνικής αστρολογίας , προσδιορίζει επακριβώς την ιδέα, που στηρίζει την όλη διδασκαλία Της .
Οι εποχές του έτους και οι κοινωνικές δομές του ανθρώπου μέσα σ Αυτό, ορίζουν τις δυο θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού αστρολογικού συστήματος .
Οι αλλαγές των εποχών μέσα στον χάρτη ή διαφορετικά τα φώτα του Ήλιου, μάς δίνουν την δυνατότητα να δούμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της ζωής μας .Το φαινόμενο των Εποχών είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πρωταρχική ενέργεια και αρχή των κινήσεων της Γης .
Η δεύτερη και εξίσου σημαντική κίνηση και αρχή της Γης αφορά την ύλη . Βασίζεται στην εκλειπτική και στο σημείο ΄γ και ορίζει τις κοινωνικές δομές του ανθρώπου .Η ηλικία που μας δίνει την δυνατότητα να κατανοούμε η όχι κάποια γεγονότα στην ζωή μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Μέγα έτος και την υλική μας υπόσταση .
Η Ελληνική αστρολογία έχει σκοπό να βοηθήσει και να ενισχύσει γενικά τον αστρολογικό κλάδο . Συμμερίζεται και συνδράμει στις βάσεις τις σύγχρονης αστρολογίας με στόχο να γίνει περισσότερο κατανοητή στον κόσμο . Δίνει την πηγή τον φαινομένων και τις βασικές αρχές του χάρτη. Δεν αντιπαλεύεται κανέναν αστρικό ερευνητή και σέβεται κάθε σκέψη απ όπου και αν αυτή προέρχεται . Αμύνεται όμως σε όσοι προσπαθούν να αλλοιώσουν τις θεμελιώδεις αρχές της . Σέβεται την επιστήμη αλλά ξέρει να σέβεται και την ίδια . Ερωτήματα που αιωρούνται συνεχώς από πάνω της , ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν έτσι ώστε η κοινωνία να βγάλει από μόνη τα συμπεράσματα της . Σκέψεις οι οποίες φαντάζουν κυρίαρχης θέσης μπορεί στο μέλλον να θεωρηθούν εγκεφαλικά ατοπήματα , με απλά λογικά παραδείγματα , που ενδεχομένως είναι περισσότερο κατανοητά στον κόσμο. Έτσι ο επιτιθέμενος θα βρεθεί αμυνόμενος κάτι το όποιο η Ελληνική αστρολογία δεν επιδιώκει . Άλλωστε έχει βρεθεί στην θέση της απόρριψης εκατοντάδες χρόνια γεγονός που εξάπτει τις ευαισθησίες της .

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ .

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κάνει εμφανή την αρχή τής Γήινης δύναμης και την θέση της στο ζωδιακό κύκλο.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Συγκροτεί τις δυνάμεις των πλανητών με αρχή την νομοτέλεια της Γης .
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο πάνω και το κάτω ,στο σκοτάδι και στο φως ,στο χθες και το σήμερα και εκφράζει τις πρώτες λέξεις της,με αρχή το νεοελληνικό λεξικό .
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ Στηρίζει και θεμελιώνει τις βασικές δομές της ηλιακής δύναμης
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ Δημιουργεί κοινωνικές δομές παρακολούθησης και χαρακτηρίζει τα φαινόμενα με την βοήθεια και πάλι του νεοελληνικού λεξικού.
ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ Παράγει ουσιαστικό αποτέλεσμα και αποδίδει ολοκληρωμένες προτάσεις και έννοιες .
ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ αντιλαμβάνεται το φαινόμενο του ουράνιου τόξου και αποκαλύπτει την ηλιακή συχνότητα .
ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ ερευνά τις συχνότητες των ζωδίων και αναλύει την σύνθεση του ατομου.
ΕΝΑΤΟ ΜΕΡΟΣ Κάνει γνωστά τα ενεργειακά πεδία της γης και προσδιορίζει σταθερά σημεία μέτρησης .
ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ Τεκμηριώνει με σκεπτικισμό την αληθή θέση του Ήλιου και αποσαφηνίζει την παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί από την αστρονομική κοινότητα. Συγκροτεί τις δυνάμεις των πλανητών με αρχή την νομοτέλεια της Γης .
ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ Διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία από την σύγχρονη αστρολογία ετσι ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή .
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ Αποκαλύπτει το μέλλον και προσδιορίζει το Μέγα Έτος και την εποχή του Υδροχόου.

Μόλις επισκεφτήκατε την ιδέα της ελληνικής αστρολογίας .
( στο μέλλον το blog θα γίνει πιο εύκολο στην χρήση του ) .


Η νέα εποχή που ήδη ζούμε , εδώ και τρία χρόνια, θα φέρει στο φως μεγάλες αλήθειες .Πολλές από αυτές τις γνωρίζουμε άλλες πάλι δεν τις ξέρουμε και αυτό σε ότι αφορά τα συστήματα . Κρατικό σύστημα , επιστημονικό σύστημα , θρησκευτικό σύστημα , οικονομικό σύστημα , αστρολογικό σύστημα , αστρονομικό σύστημα κ.τ.λ. όλα θα αποκαλυφθούν και ουσιαστικά θα διορθωθούν .Μέχρι το 2023 θα μεταλλάξει ουσιαστικά η νοοτροπία του ανθρώπου . Η αστρολογία θα δεχτεί για άλλη μια φορά έντονη κριτική αμφισβήτησης από την επιστημονική κοινότητα κάτι το όποιο αντί να την μείωση θα της δώσει μεγαλύτερη δύναμη. Γενικά η επιστήμη θα αναθεωρήσει πολλές από τις αρχές της , θα επικυρώσει όμως νέες και θα εμβαθύνει περισσότερο στον άνθρωπο.